Salgs og Leveringsbetingelser.

1. Generelt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

2. Priser.

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. Priserne reguleres årligt med min. 5%, med indeks 100 på tegnings datoen.

3. Betaling.

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidig betalingsdag. Såfremt en sidste rettidig betalingsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved indgåelse af aftale. NSC Data Solution ApS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyr af den til enhver tid forfaldne betaling med 2 % pr. påbegyndt måned, indtil det fulde beløb er indbetalt. Rykkergebyr udgør 125,00 kr. Købers indbetalinger afskrives først på renter og rykkergebyr, og herefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på NSC Data Solution ApS, som ikke er skriftligt anerkendt af NSC Data Solution ApS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen.

Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til NSC Data Solution ApS, som om levering var sket til aftalte tid. Dette kan dog fraviges ved skriftlig accept fra NSC Data Solution ApS.

4. Ejendoms-forbehold.

NSC Data Solution ApS forbeholder sig ejendomsretten til leverede ydelser indtil hele købesummen inkl. leverings omkostninger, eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Software og hardware leveret i forbindelse med support-, backup og/eller sikkerheds modulerne udlejes for en given periode og skal afleveres ved aftalens ophør.

5. Levering.

NSC Data Solution ApS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer som skyldes udefra kommende forhold eller lignende.

6. Bestillings fejl.

Ydelser krediteres ikke, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvor skriftlig aftale foreligger, vil der altid blive faktureret et returgebyr på 15 %.

7. Produktinformation.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger, i brochurer og øvrigt salgs materiale.

Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for NSC Data Solution ApS.

8. Produktændringer.

NSC Data Solution ApS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkter eller dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

9. Immaterielle rettigheder.

Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehavers immaterielle rettigheder og NSC Data Solution ApS er uden ansvar af nogen art, for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

10. Fortrolighed

Begge parter er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle ydelser, der ikke i forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelige for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige.

11. Mangler og reklamation.

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af det solgte og uden ugrundet ophold skriftlig reklamere med angivelse af eventuelle fejl, indenfor maks. 8 dage. NSC Data Solution ApS kan herefter frit vælge om fejlen skal afhjælpes. NSC Data Solution ApS kan ikke holdes ansvarlig for funktions duelighed, bivirkninger eller følgeskader af anbefalede opdateringer udviklet af tredjemand. NSC Data Solution ApS tager ikke nogen form for ansvar i forbindelse med sikkerheds brister introduceret til købers system, gennem anbefalede opdateringer. Såfremt NSC Data Solution ApS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom, omfatter serviceforpligtigelsen alene på de solgte produkter. NSC Data Solution ApS forbeholder sig retten til at teste ydelser, som påstås defekte. Hvis ydelsen findes ok efter test, må der påregnes en regning for udført arbejde. I tilfælde af fejl vil ydelsen blive ombyttet eller krediteret.

12. Ansvarsbegrænsning.

NSC Data Solution ApS’s ydelse omfattet af denne aftale leveres, som det er og forefindes (”as is”). Købers brug af ydelsen sker i enhver henseende på eget ansvar. NSC Data Solution ApS er alene forpligtet til at erstatte købers tab, der er en følge af væsentlig mangel ved en ydelse eller anden væsentlig misligholdelse fra NSC Data Solution ApS’s side. NSC Data Solution ApS’s erstatningspligt omfatter alene købers direkte tab, hvorimod indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, øgede driftsudgifter, tabt avance eller udgifter i forbindelse med tab af data, ikke erstattes. NSC Data Solution ApS er ikke erstatningsansvarlig, hvis forsinkelse eller mangel ved en ydelse skyldes forsinkelser, afbrydelser eller forstyrrelser i kommunikations infrastrukturen eller andre leverandørers forhold, som NSC Data Solution ApS ikke selvstændig er ansvarlig for.

NSC Data Solution ApS er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, der påføres køber eller tredjemand som følge af købers anvendelse af resultater fra ydelsen. NSC Data Solution ApS’s samlede erstatningspligt udgør maksimalt fakturabeløbet vedrørende den ydelse, der har givet anledning til tabet. Som udgangspunkt er installation eller geninstallation af computere ikke inkluderet i prisen. Hjælp til regnskabs-programmer, specialbygget software eller branche-relaterede løsninger er ikke omfattet af prisen og faktureres særskilt eller efter aftale. Afhjælpning og fejlretning til erhvervsrelaterede problemer med Microsofts styresystemer, Office-programmer og hardware på den pågældende computer er inkluderet. En supportaftale er en serviceydelse og dækker ikke reparationer på eller omkostninger til hardware eller software. Muligheden for fuld genetablering af backup i forbindelse med online backup gælder kun arbejdsløn og såfremt en valid backup er tilgængelig. Øvrige udgifter til genetablering, så som software eller hardware, er ikke omfattet af prisen.

NSC Data Solution ApS garanterer 98 % oppetid på købers server(e) ved køb af supportaftale. I tilfælde af u planlagt nedetid i NSC Data Solution ApS’s åbningstid ud over 1 %, tilbagebetaler NSC Data Solution ApS den månedlige omkostning af support-aftalen for den pågældende server. Garantien gælder kun fejl der kunne være forudset og dermed forhindret. NSC Data Solution ApS kan ikke holdes ansvarlig for udbedring af fejl som koster penge at udbedre, såfremt køber ikke ønsker at betale for udbedringen. Endvidere kan NSC Data Solution ApS ikke holdes ansvarlig for udbedring af fejl der ikke opfylder en leverandørs anbefaling til løsningen. NSC Data Solution ApS kan ikke gøres ansvarlig for installation af opdateringer som kræver specialviden, online registrering eller forudgående kendskab til købers installation. I dette tilfælde er NSC Data Solution ApS berettiget til at indhente hjælp fra 3. part på købers regning, såfremt køber ikke skriftligt vælger at frabede sig opdateringen. NSC Data Solution ApS garanterer ikke for at alle sikkerheds brister på købers installation kan findes eller udbedres.

13. Løbetid og opsigelse.

En aftale om abonnement kan opsiges med 6 måneder. Aftalen løber indtil den skriftligt opsiges med mindst 6 måneders varsel til udløbet af en kalendermåned. Såfremt køber ikke skriftligt opsiger aftalen, fortsætter aftalen automatisk til de til enhver tid gældende vilkår og priser.

NSC Data Solution ApS kan til enhver tid opsige aftalen om abonnement med et varsel på 6 måneder fra dagen hvor opsigelsen finder sted. I tilfælde af opsigelse fra NSC Data Solution ApS’s side refunderes det forudbetalte beløb forholdsmæssigt.

14. Produktansvar.

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar, gælder følgende begrænsninger: NSC Data Solution ApS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af NSC Data Solution ApS leveret ydelse i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes NSC Data Solution ApS’s fejl.

15. Transport af rettigheder.

NSC Data Solution ApS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen, til tredjemand.

16. Tvister.

Enhver tvist mellem køber og NSC Data Solution ApS skal afgøres efter dansk lov.